Quy chế đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy

xem chi tiết tại đây